Történelem

A SZOLNOKI ROTARY CLUB TÖRTÉNETE

„Önzetlenül szolgálni elsősorban a hazát és a közösséget, amelyben élünk, ez a Rotary két legfontosabb alapeszméje.” (dr. Gettler Pál, 1933)

Előtörténet

A Rotary-mozgalom elindítója Szolnokon Zádor István festőművész, a Budapesti Rotary Club tagja volt. Zádor István a Szolnoki Művésztelep törzstagjaként rendszeresen ellátogatott Budapestről Szolnokra, és az ő személyes hatásának eredményeként jött létre a városban a Rotary Club.

A másik fontos személy, akit név szerint is meg kell említeni a Szolnoki Rotary Club megszületésénél, dr. Hegedűs Lóránt nyugalmazott pénzügyminiszter volt, aki a vidéki Rotary egyesületek fő szervezőjeként 1932. október 2-án a szolnoki Városházán ismertette a Rotary eszméjét a nagyközönség előtt. Ekkor azonban már több mint egy éve folytak a tárgyalások a Szolnoki Rotary Club megalakításáról.

A megalakulás

A Szolnoki Rotary Club Magyarországon kilencedikként, 1932. október 23-án alakult meg. Az alakuló ülésre este ½ 8 h-kor, a Tisza Szálló különtermében került sor. Az ünnepélyes összejövetelen a szolnoki klubtagok mellett képviseltette magát a hazai klubok felének (Budapesti RC, a Debreceni RC, az orosházi RC, a Hódmezővásárhelyi RC) a képviselője, valamint jelen volt M. Gerbel, az európai klubok főmegbízottja.

Az alakuló ülésen a klubtagok elfogadták az alapszabályt, valamint megállapodtak arról is, hogy a Szolnoki Rotary Club az üléseit minden csütörtökön este ½ 9 h-kor, a Tisza Szálló különtermében fogja tartani. Megállapították a tagsági díjat (évenként 18 pengő) és a felvételi díjat (5 pengő), továbbá arról is döntöttek, hogy új tag csak akkor vehető fel, ha a tagválasztásra összegyűlt igazgatósági tagok két negatív szavazatnál többet nem adnak.

Ezt követően megválasztották az igazgatóságot (elnök: dr. Konrád Jenő, alelnök: dr. Mandel Sándor, titkár: Jakabffy Guidó, pénztáros: dr. Gettler Pál, ellenőr: Tornyos Ferenc), valamint az igazgatósági tagokat (Cserjés Károly, Kádár Gyula) és az egyes bizottságok elnökeit (Community Service: dr. Elek István, Club Service: Cserjés Károly, Vocational Service: Körtvélyessy Dezső, International Service: dr. Konrád Jenő). Az igazgatóság mandátuma 1933. június 30-ig szólt.

A Szolnoki Rotary Club első elnöke, dr. Konrád Jenő a tagok nevében fogadalmat tett, hogy „a szolnoki club a rotaryanus szellemnek megfelelően a vallásos szellem, a nemzeti érzés és törekvések istápolására törekszik.”

Tevékenység

Amennyiben összehasonlítjuk a Szolnoki Rotary Club tevékenységét 1932-től a II. világháború megkezdéséig terjedő időszakban a többi magyarországi klubok működésével, megállapítható, hogy mind helyi, mind pedig országos viszonylatban jelentős volt.

Dr Elek István javaslatára már a klub első összejövetelén, 1932. november 3-án a klubtagság elhatározta, hogy rotarysta kötelességének tekinti a szolnoki Leány líceum helyzetén segíteni. Ennek megfelelően a klub gyűjtési akciót szervezett, melynek eredményeképpen 900 pengőt juttattak a líceum felszerelésének céljaira.

Jótékonysági rendezvények szervezésével több ízben is támogatták Szolnok város kevésbé tehetős családjait. Így 1934-ben és 1937-ben Karácsonykor széleskörű gyűjtést követően a Rotary Club családokat látott vendégül a Tisza Szállóban, majd a klub által összegyűjtött pénzt és karácsonyi szeretetcsomagot (természetbeni adományokat: édesség, cukor, kalács, zsír, liszt, mák, bab, krumpli, ruhanemű, cipő, tűzifa) osztottak szét a rászorultak között.

A Szolnoki Rotary Club gazdasági téren tett hasznos szolgálatot a városnak, amikor Szolnok város Speyer kölcsönének visszavásárlására tervezetet dolgozott ki.

Nemcsak helyi, hanem országos jelentőséggel bírt a klubnak a Duna-Tisza csatorna megépítése érdekében kifejtett tevékenysége. Ennek során a kérdésről előadásokat tartottak a Budapesti és Debreceni Rotary Clubokban, valamint az ország első szaktekintélyei előtt ismertették a csatorna szolnoki torkolatának gazdasági előnyeit.

A Szolnoki Rotary Club tevékenységének fontos részét képezte a hazai és külföldi klubokkal való kapcsolattartás. Ennek keretén belül magyarországi és külföldi vendéget fogadtak, a klubfoglalkozásokon pedig speciális témákat is napirendre tűztek. Így például az Alföld problémáit és gazdasági helyzetét tárgyaló előadások hangzottak el az összejöveteleken.

Megszűnés és újraalakulás

A Szolnoki Rotary Club alapszabályszerű működését – feltehetően a II. világháború kitörése miatt – 1939-ben beszüntette. Ezt követően a belügyminiszter 1941. május 14-én kelt rendeletében határozott az érdemi tevékenységet lényegében már nem folytató Szolnoki Rotary Club feloszlatásáról.

Ismereteink szerint az 1932-ben alapított Szolnoki Rotary Clubnak 1999-ben már csak egyetlen élő tagja volt, a 87 éves Bakai Gyula, akit a Rotary Club Szolnok újra alapításának évében a tagság egyhangú döntése alapján a klub tiszteletbeli tagjává választott.

1996 februárjában a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége szervezésében Hollandiában járt egy magyar csoport tapasztalatszerző körúton, köztük egy szolnoki résztvevő. A holland vendéglátók többek között bemutattak egy Rotaract ifjúsági klubot, tevékenységüket, eredményeiket is. Az útról szóló beszámoló eljutott Tóth Ferenchez, ami felkeltette érdeklődését, különösen a szervezetnek az ifjúságot erőteljesen támogató jellege.

A megyei könyvtár adatbázisából kapott egy listát a magyarországi Rotary Clubokról.

Miután sikerült kapcsolatot teremteni a budapesti Duna Rotary Clubbal, meghívták az RC Duna heti találkozójára, ahol megígérték, hogy segítenek a Rotary Club Szolnok megalakításában. 1996. májusban az RC Duna egyik képviselője Szolnokra látogatott, ahol találkozott a Rotary iránt érdeklődő személyekkel.

1996. novemberben jött össze az első baráti találkozó, amikor elkezdték a club szervezését, összhangban a Rotary ajánlásokkal.

Egy kis baráti asztaltársaság el kezdett összejárni heti rendszerességgel.

Ez 1998 februárjáig tartott. Ekkor megkeresték a Rotary CLC Hungary szervezetét azzal a kérelemmel, hogy Rotary Asztaltársaságként jegyezzék be a társaságot. A taglétszám növekedésnek indult.

1998. áprilisban egy 20 tagból álló listát küldtek a Rotary Almanach szerkesztőségéhez és a CLC Bizottsághoz az „in Gründung” átminősítéshez.

1998 utolsó negyedévében elkészült a Club alapszabálya és hozzáláttak az 1999 tavaszára tervezett Charter megszervezéséhez.

1999. május 23-án, Pünkösdkor tartottuk meg a Charter ünnepséget. Megalakult a Rotary Club Szolnok.

Az RC Szolnok újjáalakulása, 1999. május 23.

Az alakuló Charter ünnepséget a szolnoki Városháza dísztermében tartottuk, melyen részt vett dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt a Rotary International 1910-es Districtjének 1998-99. évi kormányzója.

Az alapításban résztvevő RC Budapest-Duna elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy Szolnokon Rotary Club lehessen. Külön köszönet ezért dr. Buday Gézának, Miklauzič Istvánnak, dr. Nagy Józsefnek és Rakos Miklósnak. Rakos Miklós jelenleg tiszteletbeli tagként segíti az RC Szolnok munkáját.

A Rotary érem két oldala

Az alakuló Charter alkalmából Pogány Gábor Benő szobrászművész tagunk egy érmet tervezett, mely egyben a klub akkori lobogójának és zászlójának a motívuma is.

Az RC Szolnok elnökei 1932-1939. között

 • 1932-1933      Konrád Jenő
 • 1933-1934      Konrád Jenő
 • 1934-1935      Schreiber Miklós
 • 1935-1936      Tornyos Ferenc
 • 1936-1937      Jakabffy Guido
 • 1937-1938      Elek István
 • 1938-1939      Lippich István

Klubtagok 1932-1939. között

 • Antal Fülöp
 • Bakai Gyula
 • Boldini Rezső
 • Chiovini Ferenc
 • Cserjés Károly
 • Dolobács Béla
 • Elek István
 • Fehér László
 • Gettler Izidor
 • Gettler Pál
 • Goócs Mihály
 • Gyulai Gaál Imre
 • Jakabffy Guidó
 • Jancsó Lajos
 • Kádár Gyula
 • Konrád Jenő
 • Kovács Ferenc
 • Kovács Zoltán
 • Körtvélyessy Dezső
 • Lippich István
 • Madas Mihály
 • Mandel Sándor
 • Mészáros Vendel
 • Nádor Gyula
 • Niehold Jenő
 • Österreicher István
 • Pataky László
 • Pilczer Sándor
 • Schreiber Miklós
 • Tardoskegyi Veres Lajos
 • Tornyos Ferenc
 • Váczy György
 • Vidor Győző
 • Westher István

Eddig megvalósult, ill. futó programjaink:

 Külföldi csereprogramok szervezése diákok és fiatal szakemberek részére; a tíz éves Rotary Club Szolnok tizedik éve küld és fogad középiskolás korú gyerekeket a világ minden részéről; közel tízezer napot töltöttek el szolnoki gyerekek a nagyvilágban, ez kis híján 30 év, egy emberöltő. A külföldi diákok viszik a jó hírünket szerte a nagyvilágba  a cserediák program anyagi forrásait Rotary Farsangi Bálok szervezésével teremtjük elő.

Nemzetközi adománygyűjtés az 1999-2000. évi tiszai árvíz károsultjainak. Felhívásunkra az alábbi szervezetek csatlakoztak, s adományaikkal segítették a károsultakat.

Rotary Clubok: RC Bad Ausse, Baden, Bludenz, Eisenstadt (Bischel), Enns, Feldbach, Grieskirchen, Kecskemét, Komárom, Linz-Leoding, Budapest-Margitsziget, Mátészalka, Moedling, Mosonmagyaróvár, Neunkirchen, Oberwart, Pécs, Rohrbach, Salzburg-West, Budapest-Sasad, Sopron, Sopron-Pannónia, Tatabánya, Wien-Marcfeld, Wiener Neustadt, Zell am See, Zürich, Samu János (D5000, Hawaii).

Cégek: Hódmezővásárhely Alapítvány, MEDI-NOS Bt., REANS Magyarország Kft., Simol Kft.

Árvízi projekt, Szolnok, 1999-2000

Az akció eredményeként 1 millió forinttal támogattuk a Tiszabői Általános Iskola diákétkeztetését, 2 millióval a szolnoki Tiszaparti Gimnázium árvízkárosult kazánházának helyreállítási munkáit.

Az önzetlen segítséget a 2002-es dunai árvíz károsultjainak támogatásával viszonoztuk. 2002-ben a klub gyűjtés szervezet, melyből a Sződligeti Szociális Otthon kárait enyhítettük.

 

 

Rotary Ifjúsági Csereprogram (RYEP) bejövő diákok orientációs tábora, Szolnok, 2001. szeptember 8.

2001. június 16-án Országos Rotary Sportnapot rendeztünk „Vízilimpiai Játékok” néven a Holt-Tisza partján. A szolnokin kívül hét RC (Debrecen, Mátészalka, Mosonmagyaróvár, Kecskemét, Budapest, Budapest-Sasad, Komárom) vett részt mintegy 110 fővel. Az RC Debrecen által 1996-ban alapított kupát az RC Szolnok nyerte.

2001. szeptemberben Szolnokon rendezték meg a Rotary Ifjúsági Csereprogram (RYEP) Inbounds orientációját, azaz a beérkező külföldi cserediákok felkészítő táborát.

„Vízilimpiai Játékok” Országos Rotary Sportnap, 2001. június 16.
A szolnoki új görög katolikus templom „Szent György” harangja, 2001

2000-2001-ben adománygyűjtést szervezett a klub a szolnoki új görög-katolikus templom számára. A közadakozásból összegyűlt több mint 800.000,- Ft támogatásból valósulhatott meg a templom nagyobbik, 220 kg súlyú „A” hangolású „Szent György” harangjának székelyudvarhelyi öntése. A 2001. június 16-i Országos Rotary Sportnap bevételével is hozzájárultunk a harang megvalósulásához.

 A „Szolnokiak Szolnokról” című interjú- és vallomáskötet kiadása, az ebből származó bevétel átadása a szolnoki Kossuth tér felújítására, ill. egy ott elhelyezendő köztéri műalkotásra. Erre 2008-ban került sor, amikor a Klub felavatta Szolnok első „tapintható, láthatatlan” szobrát, Borbás Márton alkotását „Szolnok-1585” címmel.

A Szolnoki Művésztelep 100. éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás sikeres megvalósítása érdekében – dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt DG/1998-99 közreműködésével – eljártunk, hogy Grazból August von Pettenkofen alkotások kerüljenek Szolnokra.

A Szolnoki Művésztelep

A jubileum alkalmából újra megalakult a Szolnoki Művészeti Egyesület (mintegy száz évvel ezelőtt már létezett az ugyanilyen nevű előd). Életre hívója Szolnok Megyei Jogú Város vezetése, ill. a szolnoki művészetbarát, művészetpártoló polgárok. Az újraalakulás egybeesett a Művésztelep egyik, romos állapotban lévő épületszárnyának felújításával. A két esemény 2002-ben új lendületet adott a Szolnoki Művésztelep lakóinak, a városnak, akik hitték, hiszik, hogy az egykoron híres képzőművészeti élet újból felvirágozhat.

Az Egyesületnek a Rotary Club Szolnok alapító tagja, s a kezdettől fogva kiemelt figyelemmel kíséri a Művésztelep életét.

A Rotary Clubok világhálózatának szellemiségével egyezően, a Rotary Club Szolnok tagjai azon célok által vezérelve, melyek megvalósítását maguk elé tűzték, Szolnok város és környéke kulturális örökségének megóvását, a kulturális javak gyarapítását, közkinccsé tételét, a szellemi-kulturális élet fejlesztésének előmozdítását lehetőleg anyagi erőfeszítésekkel támogatók részére Rotary Mecénás Díj alapítását határozták el 2000-ben a szolnoki kultúrát kiemelkedően támogatók elismerésére. A díjat minden évben január 22-én, a Magyar Kultúra Napja szolnoki ünnepségén adja át az RC Szolnok soros elnöke.

Eddigi díjazottjaink:

2001: dr. Szepesházy Kálmán geológus

A 2008-ban elhunyt budapesti nyugdíjas 1999-ben több mint száz darab – több tízmilliós értékű – képzőművészeti alkotást, köztük Aba-Novák, Csontváry festményeket adományozott a szolnoki Damjanich János Múzeumnak.

2002: Varga Lajos vállalkozó és a

Szemafor Művészeti és Kulturális Alapítvány

Varga Lajos a Tisza Táncegyüttes, a Magyar-Japán Baráti Társaság, illetve a Görög Katolikus Egyház rendszeres támogatója.

A Szemafor Művészeti és Kulturális Alapítvány a megelőző tíz évben a város kulturális értékei támogatásáért kapta az elismerést.

2004: Domonkosi Imre, a Szolnoki Cukorgyár vezérigazgatója

A díjazott sikeresen győzte meg a gyár tulajdonosait a Szolnoki Tavaszi Fesztiválok, az Őszi Művészeti Hetek, a Szigligeti Színház, a Városi Művelődési és Zenei Központ rendszeres és a Szolnok Város Jövőjéért Alapítvány jelentős eseti támogatása szükségességéről.

2005: Szabó-Tóth Irén

A Szolnoki Művésztelep elhunyt festőművésze, Baranyó Sándor özvegye a művész 30 olajfestményét és egy nagyméretű mozaik képet adományozott a szolnoki Damjanich János Múzeumnak.

2006: Katona Béla igazgató és (megosztva) Lakatos László igazgató

Katona Béla a szolnoki Belvárosi Nagytemplom egyik megrongálódott nagyméretű színes ólomüveg ablaka helyreállítása költségeit vállalta.

Lakatos László a Tisza Limes Kft. igazgatója a város történelmi múltjának jobb feltárása, a Tisza folyó legrégebbi, török-korabeli cölöphídja megismerésének anyagi támogatásért megosztva kapta a díjat. (Lakatos úr 2006-tól a RC Szolnok aktív tagja.)

2007: Ahiko Júko és Domon Eriko, Yuza, Japán

Első alkalommal került a Rotary Mecénás Díj külföldre. Szolnok testvérvárosa, Yuza két polgára, testvérpár egy értékes Yamaha koncertzongorát (Full Concert Piano) adományozott a szolnoki Aba-Novák Kulturális Központnak, melyért a díjat a club nekik ítélte.

2008: vitéz Pákh Imre üzletember

Munkácsy Mihály több tucatnyi alkotását csodálhatták meg az érdeklődők Szolnokon 2007-ben az Amerikában élő üzletember tulajdonában lévő legnagyobb Munkácsy magángyűjtemény bemutatása révén. A műtárgy-együttes kiállításának lehetősége Pákh nagylelkű gesztusa nélkül messze meghaladta volna a város és a megye anyagi lehetőségeit.

2009: Béres Befektetési Zrt.

Egy közterületnek tekinthető épületegyüttesben, a szolnoki Autóbusz Állomáson a cég megrendelésére Pogány Gábor Benő által elkészített szoboregyüttest helyezett el. Ezzel a társaság jelentősen növelte a városban található kulturális alkotások számát.

2010: Feketesas Pharma Kft.

Az elmúlt évtized díjátadó záróeseménye 2010. január 22.-én volt. A Rotary Mecénás Díjat a Pingvin Patikákat üzemeltető, szegedi központú kft. ügyvezetője, dr. Görög Judit vehette át dr. Nagy Tibor elnöktől. A cég az orosz-francia származású Marc Chagall alkotásaiból álló gyűjtemény Szolnoki Galériában történt kiállítását szervezte meg és finanszírozta 2009-ben.

Zounok Ispán, Szolnok névadója emlékművének avatása, 2001. Szolnok Város Napja

2001-ben közreműködtünk Zounok ispán, Szolnok névadója szobrának felállításában. Szolnok Város napján, szeptember 1-én mécses-úsztatással emlékezünk rá.

A Város Napja rendezvénysorozat egyik hagyománnyá nemesedett eseménye a Szolnoki Gulyásfesztivál, ami egyben az ország egyedülálló gasztronómiai attrakciója. A fesztiválon bográcsaikkal a RC Szolnok tagjai is részt vettek olykor, ahol kiváló alkalom nyílt megismerkedni emberekkel. A Gulyásfesztiválon volt szerencsénk vendégül látni palicsi, zentai, szabadkai, kikindai rotarista barátainkat is.

Anton Polsterer District1910 Governor látogatása a klubban a RC Szolnok megalakulása 70. évfordulójára rendezett kiállítás alkalmából, 2002. október 28.

2003. október 28-án emlékkiállítással emlékeztünk meg az RC Szolnok 1932. október 23-i megalakulásának 70. évfordulójáról. A kiállítás megnyitóján klubunkat megtisztelte Anton Polsterer District Governor, aki a klubülésünkre is ellátogatott.

2003. február 6-án hatalmas iglut építettünk az óvodásoknak. Hála a jó időjárásnak, hetekig állt a jégkunyhó.

Adventi forralt bor- és teakínálás, melynek bevételéből 2003 óta rendszeresen támogatjuk a szolnoki Liget Otthon Alapítványt, ill. az Otthonban fogyatékkal élőket.

Karácsonyi hangulat. Adventi Rotary Forralt bor és teakínálás.

Kétévente, eddig négy alkalommal rendeztük meg a Rotary Módszervásár Konferenciát. A rendezvényen magyarországi és külföldi klubok cserélnek eszmét, bemutatják a legjobb gyakorlatokat. Nagyon hasznos a klubkapcsolatok építése szempontjából. Pl. az Adventi Rotary Forralt bor és Teakínálás is az első konferencián „lestük” el a kecskeméti barátainktól.

Szoboszlai Zsolt megnyitja a IV. Rotary Módszervásár konferenciát

A Rotary liget létesítésének gondolata klubunkban az egyik legkorábban felmerültek közé tartozik. Az ötletet még a Rotary Club Szolnok megalakulását követő első évben, 2000-ben fogalmazódott meg a klubban. Az ötlettől a megvalósításig 7 esztendő telt el. Eközben több helyszín is felvetődött. Fontosnak tartottuk, hogy a létesítendő liget a város frekventált részéhez, lehetőleg a Tiszaparti sétányhoz kapcsolódjon.

Végül Szalay Ferenc polgármester úr javaslatára a Tisza parkban valósult meg 2007 őszén, klubunk alapításának 75. évfordulójának alkalmából állított emlékkő avatásával egybekötve.

A Rotary Emlékkövet dr. Kovács Imre a magyarországi 1911-es Rotary District első (2007/2008. évi) Kormányzója avatta fel 2007. november 24-én, a szolnoki VI. Rotary Jótékonysági Bál napján. Kormányzó Úr a bálon adta át Wilfrid J. Wilkinson világelnök díszoklevelét a 75 évvel ezelőtti alapítás tiszteletére.

Készül a Rotary Emlékkő. Borbás Márton szobrászművész

A liget célja az, hogy a Rotary szimbólum hangsúlyozásával és klubunk háromnegyed évszázados múltjára emlékeztetve egy olyan közparkot alakítsunk ki, amelynek fejlesztését – beleértve a közlekedő utak kialakítását, padok és kandeláberek kihelyezését – az RC Szolnok vállalja a hazai és a külföldi Rotary klubok bevonásával. Ennek megszervezése a jövő feladata.

2008-ban és 2009-ben 45-45 fogyatékkal élő szolnokinak biztosítottuk, hogy részt vegyen a „Jobb velünk a világ” gálán.

A „Jobb velünk a világ” című gála résztvevői

2009. május 18-án a 10. Charter évforduló ünnepségsorozata keretében nagyszabású Rotary Gálát  szerveztünk a szolnoki Szigligeti Színházzal; a mintegy 2,5 millió forintos tiszta bevételből támogattuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Urológiai Osztálya műszerbeszerzését, a szolnoki Tisza-parti Nyár rendezvénysorozatot és a Rotary Foundation End Polio Now programját.

2001 óta Advent idején rendszeresen megrendezzük a Rotary Adventi Családi Vacsora esteket, amikor szeretteinket látjuk vendégül. Legutóbb már a Rotaract képviselőivel együtt ünnepelhettünk.

Rotary Adventi Vacsora, 2009. december 18.

Egyik fénypontja az adventi vacsorának a közös koccintás, mely szertartás menetét klubunkban a magyar Rotary Clubok között egyetlenként „Rotary-pohár” szabályzata írja elő. Ez szép megvalósítása az „Enjoy Rotary” eszmének.

2005-től részt veszünk a Város Napja rendezvénysorozathoz kötődő Városi Civil Kavalkád rendezvényein, ahol lehetőség nyílik, hogy megmutassuk magunkat a város közönségének.

2008. március 15-e óta a Rotary Club Szolnok részt vesz a Forradalom és Szabadságharc városi ünnepségsorozatán. A Szolnokért Egyesülettel közösen a szolnoki Damjanich Múzeum udvarán lévő Damjanich János honvédtábornok, aradi vértanú domborművét koszorúzzuk meg. A megemlékezésen a külföldi cserediákok is részt vesznek.

Rotary Véradó Nap, 2009

2008-ban csatlakoztunk a civil kezdeményezésre a Tisza és környezetének megóvására létrejött Tisza Chartához.

2009-ben immár negyedik alkalommal rendeztük meg a Rotary Véradó Napot.

2009. augusztus 29-én harmadik alkalommal rendeztünk Jótékonysági Orgonahangversenyt a szolnoki Belvárosi Nagytemplomban. Ahogy 2007 óta, most is Szabó Balázs orgonaművész és Havasi Katalin szoprán énekes adtak koncertet. A hangverseny bevételével ezúttal is a helyi Caritas csoportot támogattuk a rászoruló családok étkeztetésében.

A 2009. augusztus 29-i Rotary Jótékonysági Orgonahangverseny 335.000 Ft bevételének átadása a Caritas csoport részére

Az eddigi Rotary Bálok bevételeiből támogattuk

 • Jótékonysági Rotary Bál

  a Rotary International egész világot átfogó, a járványos gyermekbénulás elleni Polio Plus programját;

 • a rákbetegek életminőségét javító közösségi programokat;
 • a Szolnoki Gyermekotthon Kézműves Házát;
 • a Szolnoki Idősek Otthonát;
 • a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetét;
 • a Vakok és Csökkent Látók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületét;
 • a szív és érrendszeri betegek Rehabilitációs Egyesületét;
 • a Verseghy Ferenc Gimnázium 175. éves ünnepi rendezvénysorozatát;
 • gyermekbarát környezet kialakítását a Hetényi Kórház Gyermekosztályán;
 • a Belvárosi Nagytemplom orgona felújítását;
 • a Tisza Táncegyüttest;
 • a szolnoki Mustármag Katolikus Óvodát;
 • a Közép-Tisza vidéki természetvédelmet.
 • Máltai Szeretetszolgálat szolnoki szervezetét;
 • a szolnoki Szigligeti Színház nyári szabadtéri előadását;
 • a Szolnoki Szimfonikus Zenekart;
 • a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthonban nevelkedő gyerekeket.

Adománygyűjtő programjainkon keresztül az újjáalakulás óta összesen közel 20 millió forinttal támogattuk a fenti célcsoportokat.

Tevékenységünkről évente megjelenő Hírlevelünkkel tájékoztatjuk a helyi társadalmat.

Újjáalakulásunk 10 évfordulójára új lobogót és zászlót terveztettünk . A lobogó tervét Tóth Lajos grafikus, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium tanára készítette. Ugyancsak Tóth Lajos tanár úr tervezte a klub logóját is . A logón látható fiait vérével tápláló pelikán Szolnok címer-madara, jelképe.

Klubunk a helyi társadalom elismert szereplője, meghatározó civilszervezete.

Ismertségünket mutatja, hogy a Google internetes kereső a „Rotary Club Szolnok” kifejezésre 2010. február 8-án az alábbi eredményt közli:

A(z) „Rotary Club Szolnok” kifejezés 1-10. találata az összes, kb. 86 000 magyar nyelvű találatból.

 

A Rotary Club Szolnok rendszeresen külön díjban részesítette a Verseghy Nyelvművelő Verseny résztvevőit.

Az RC Szolnok rendszeresen támogatja a Szolnoki Nemzetközi Tudományos Filmszemlét Rotary Különdíj adományozásával.

A Szolnok város egész lakosságát megmozgató adománygyűjtéseink (harang, Szolnok Ispán szobra, „Szolnokiak Szolnokról” kötet, forralt bor és teakínálás, stb.) széles társadalmi kört érintenek, amely a klub holdudvaraként tekinthető, a különböző akcióink, programjaink során megszólíthatók.

ROTARACT CLUB Szolnok

A Szolnoki Rotaract Club 2009. május 16-án alakult meg a Szolnoki Rotary Klub 10 éves charterünnepsége keretében. John Kenny 2009. augusztus 12-i keltezésű elismerő oklevéllel nyilvánította hivatalosan is megalakulttá a Rotaract Club Szolnokot.

Jelenleg 12 aktív és 3 pártoló tagja van a Rotaract Clubnak, ám a jövőben számítunk a tagság növekedésére. Tagjaink dolgozó fiatalok és diákok, akik Szolnok közösségi életének színesítését és a rászorult helyzetben lévők segítését tűzték ki céljukként.

A klub rövid fennállásából adódóan egyelőre csak néhány megvalósított projectet tudhat a háta mögött, mint például a gyermeknapi arcfestés, amiből az összegyűjtött adománnyal egy állatotthont segítettünk, vagy a helyi kórház gyermekosztályán teremdíszítés. Azonban a jövőre nézve számos tervünk van, mint például ruhagyűjtés, vagy használt tankönyv illetve könyvbörze diákok részére. A továbbiakban is szeretnénk fenntartani, illetve tovább erősíteni a már meglévő jó kapcsolatot alapító klubunkkal a közös projectek által mindannyiunk hasznára és örömére. Célunk, hogy a többi Rotaract klubbal is jó kapcsolatot alakítsunk ki és tartsunk fenn.

Az összeállítást szerkesztette Dr. Nagy Tibor, RC Szolnok, elnök 2009/10.